رویدادهای مهم

تصویب وابلاغ شیوه نامه شورای رفاهی اعضای هیات علمی مناطق ده گانه و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

تصویب وابلاغ شیوه نامه شورای رفاهی اعضای هیات علمی مناطق ده گانه و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

به استناد ماده یک این شیوه نامه در دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی شورای رفاهی موسسه تشکیل می گردد شورای رفاهی به ریاست رئیس واحد تشکیل و دبیری آن به عهده مشاور رئیس در امور رفاهی اعضای هیات علمی می باشد. اعضای شورای رفاهی دانشگاه ها عبارت از : معاونین اداری مالی ، آموزشی ، فرهنگی دانشگاه همچنین مدیران امور اداری ، امور مالی ، تربیت بدنی و امور رفاهی و مدیر عامل صندوق رفاه اعضای هیات علمی می باشد.

ادامه مطلب
تشکیل شورای رفاهی اعضای هیات علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
تشکیل شورای رفاهی اعضای هیات علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

تشکیل شورای رفاهی اعضای هیات علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

شیوه نامه شورای رفاهی اعضای هیات علمی از سوی معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزات علوم تحقیقات و فناوری به دانشگاهها وموسسات اموزش عالی جهت اجرا ابلاغ گردید.

ادامه مطلب