پروژه های ساختمانی ستاد

تعداد بازدید:۴۶۸۱

 

پروژهای ساختمانی اجرا شده از ابتدای تشکیل ستاد رفاهی تاکنون

پروژه هروی – شروع پروژه سال1379، پایان 1381 تعداد 20 واحد

پروژه فرمانیه – شروع پروژه سال1380، پایان 1383 تعداد 20 واحد

پروژه مقدس اردبیلی – شروع پروژه سال1378، پایان 1382 تعداد 32 واحد

پروژه صدف – شروع پروژه سال1381، پایان 1384 تعداد 108 واحد

پروژه شالیزار – شروع پروژه سال1382، پایان 1387 تعداد 122 واحد

پروژه سرو – شروع پروژه سال1383، پایان 1388 تعداد 388 واحد