مناطق

تعداد بازدید:۱۰۸۳۲

صورتجلسات دبیران شورای رفاهی مناطق ده گانه اعضای هیات علمی:

صورتجلسه دوازدهمین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۱۴/‏۱۲/‏۱۳۹۶‬

صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۱۴/‏۱۱/‏۱۳۹۶‬ ‬

صورتجلسه دهمین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۰۷/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ ‬ (در محل دانشگاه تبریز)

صورتجلسه نهمین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۱۷/‏۰۳/‏۱۳۹۶‬ ‬

صورتجلسه هشتمین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۱۲/‏۰۸/‏۱۳۹۵‬

صورتجلسه هفتمین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۰۹/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬

صورتجلسه ششمین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۰۲/‏۰۴/‏۱۳۹۵‬

صورتجلسه پنجمین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۰۳/‏۰۳/‏۱۳۹۵‬

صورتجلسه چهارمین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۲۵/‏۰۱/‏۱۳۹۵‬

صورتجلسه سومین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۰۹/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬

صورتجلسه دومین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۱۱/‏۰۷/‏۱۳۹۴‬

صورتجلسه اولین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۲۵/‏۰۹/‏۱۳۹۴‬