اهداف

تعداد بازدید:۳۴۸۴

اهداف و شرح وظایف ستاد امور رفاهی

باستناد ماده۷ آئین نامه اجرائی تبصره ۴۵ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت خانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه ها ی ذیربط موظفند ستاد رفاهی اعضای هیات علمی را تشکیل دهند.

ستاد رفاه اعضای هیات علمی وزارتخانه ها وظیفه تامین مسکن زمین تسهیلات اعتباری از سیستم بانکی، مصالح ساختمانی، اخذ پروانه ساختمان و سایر امور لازم در ارتباط با اجرای این آئین نامه را بعهده خواهد داشت.

و به استناد ماده۳ آئین نامه اجرائی تبصره ۴۰ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مرور فعالیتها و وظایف ستاد به شرح زیر است:

الف) تهیه زمین با کاربری مسکونی لزومات مسکن و شهر سازی یا دیگر مراجع مجاز

ب) برنامه ریزی برای احداث خانه یا آپارتمان مسکونی و واگذاری آن به اشخاص مشمول این آینامه

ج) خرید واحدها مسکونی آماده و یا نیمه تمام از وزارت مسکن و شهرسازی یا دیگر مراجع مجاز و تکمیل و واگذاری آن به اشخاص مشمول این آئین نامه

و) برنامه ریزی برای مدیریت مسائل مالی و اجرای سایر امور در این آئین نامه