جلسات ویدئو کنفرانس

تعداد بازدید:۳۳۸۳

ویدئو کنفرانس هشتمین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۱۲/‏۰۸/‏۱۳۹۵‬

و یدئو کنفرانس هفتمین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۰۹/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬

ویدئو کنفرانس ششمین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۰۲/‏۰۴/‏۱۳۹۵‬

ویدئو کنفرانس پنجمین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۰۳/‏۰۳/‏۱۳۹۵‬

ویدئو کنفرانس چهارمین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۲۵/‏۰۱/‏۱۳۹۵‬

ویدئو کنفرانس سومین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۰۹/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬

ویدئو کنفرانس دومین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۱۱/‏۰۷/‏۱۳۹۴‬

ویدئو کنفرانس ا ولین جلسه شورای رفاهی دبیران مناطق مورخ ۲۵/‏۰۹/‏۱۳۹۴‬